Služby pro dospělé

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Je registrována jako poskytovatel sociálních služeb.

Tuto službu Vám můžeme nabídnout bezplatně, a to v prostorách spolku „RYBKA –Tábor, z.s.“ Vy - jako uživatel - si domluvíte s naším sociálním pracovníkem, jakou službu chcete, s čím Vám můžeme pomoci. Pokud se domluvíme, že budeme moci vyhovět Vašim přáním a naše podmínky pro Vás budou přijatelné, sepíšeme "Smlouvu o poskytnutí sociální služby", ve které bude stanoveno, co je náplní a cílem služby. I poté, a po celou dobu poskytování sociální služby, budete v kontaktu s naším sociálním pracovníkem, který Vás bude službou provázet, a budete ji společně hodnotit.

Spolek „RYBKA –Tábor, z.s.“ nabízí aktivity, které pracují s myšlenkou celoživotního vzdělávání. Při poskytování takové služby sepisuje uživatel se sociálním pracovníkem nejprve „Smlouvu o poskytnutí sociální služby" a po 2 měsících pak individuální plán. Tento plán je prospěšný jak pro spolek „RYBKA –Tábor, z.s.“ (dozví se více informací o uživateli, o jeho zájmech, představách, přáních a potřebách), tak pro uživatele, protože si může ujasnit svá očekávání, plány do budoucna, může společně se sociálním pracovníkem objevit novou oblast zájmu, možnosti, jak uplatnit své dovednosti či vědomosti nebo můžou společně hledat cestu z problému. Abychom zjistili, zda se očekávání naplňují nebo či vznikla ze strany uživatele nějaká nová potřeba, dochází k průběžnému hodnocení individuálního plánu. Individuální plán velkou měrou přispívá k tomu, aby se poskytovaná služba zkvalitňovala a byla v souladu se zájmy a potřebami uživatelů.

Posláním spolku „RYBKA-Tábor, z.s.“ je prostřednictvím sociálně aktivizační služby poskytovat pomoc při zapojování osob s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti - rozvojem jejich schopností, dovedností a osvojováním si činností nezbytných pro samostatný život. Smyslem činnosti je vést uživatele k odpovědnosti a v co největší možné míře k samostatnému rozhodování.

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytována ZDARMA


Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (s převažujícím mentálním postižením) na Táborsku.


Hlavní cíl:

Hlavním cílem sociálně aktivizační služby je prostřednictvím pravidelných schůzek a praktických nácviků zprostředkovat lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením kontakt se společenským prostředím. Umožnit jim rozvoj dovedností, které podpoří jejich začleňování do většinové společnosti a pomohou jim prosadit jejich potřeby a přání.


Provozní doba služby

Ambulantní forma
Každý den mimo víkendů a svátků - od 9:30 do 18:30 hod.


Metody práce s klientem

Uživatelé pravidelně dochází nebo dojíždí do spolku „RYBKA- Tábor, z.s.“ Během dne pak pracují podle programu, který je přizpůsobený jejich specifickým potřebám.


Aktivizační programy

Uživatel si z nabídky kroužků a pracovních terapií vyberou činnost dle svého zájmu a pravidelně se této činnosti účastní. Činnosti jsou zaměřeny na vzdělávání, nácvik praktických dovedností, sebeobsluhy, zlepšení motoriky a fyzické kondice uživatele, rozvoj sociálních dovedností a dalších schopností.

V rámci celoživotního vzdělávání uživatelů probíhá nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo…).

Uživatele učíme pracovat s internetem, cestovat MHD, nakupovat a hospodařit s penězi, obstarávat své osobní záležitosti a snažíme se, aby byli aktivními účastníky všech jednání, kterých se jich týkají (lékaři, úřady, zajištění potřebných pomůcek...).


Dále nabízíme

Uživatelům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim s vyřizováním různých záležitostí.

Dle dohody může uživatel využívat i nabízené fakultativní služby (jedná se o celodenní výlet a víkendový pobyt). Kam a kdy se pojede a další podrobnosti budou upřesněny v dostatečném předstihu.

Dále můžeme uživateli zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu.

Pravidelné aktivity v Rybce

 • Tvořivé činnosti

  Výroba korálkových šperků, tkaných náramků, korálkování, tvorba z ovčího rouna, vyšívání, háčkování, pletení z pedigu, pletení z papíru, keramika, výroba kraslic a velikonočních dekorací, výroba zápichů, práce s papírem, věnečky z proutí, výroba ponožkových pejsků, dřevodílna, šicí dílna, tvorba z Fima, skládání čajových sáčků, náramky přátelství, malování na sklo a porcelán, smaltování šperků, výroba doplňků na orientální tance, pečení a zdobení vánočních perníčků, dekorace z přírodnin, vypalování do dřeva, atd.

 • Kulturní a společenské akce

  Návštěvy výstav v galeriích a botanické zahradě, výlety, hudební odpoledne, oslavy uživatelů spolku RYBKA-Tábor, z.s., filmový klub, vánoční večírek

 • Sportovní aktivity

  Dle zájmu uživatelů (relaxační cvičení, posilovací a protahovací cviky, míčové hry, ping-pong, cvičení na míči, atd.)

 • Vzdělávání

  Výuka práce na PC, postřehové, vzdělávací a společenské hry, přednášky a besedy.

  Opakování učiva – čtení, psaní, počty, zacházení s penězi, nákupy, apod.